Vokabulář webový

je internetová aplikace, která od listopadu 2006 postupně zpřístupňuje zájemcům o dějiny českého jazyka především slovní zásobu historické češtiny. Tvůrcem a provozovatelem Vokabuláře webového je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dále ÚJČ). Vokabulář webový je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určen pouze k nekomerčním účelům. O technické stránce Vokabuláře webového informujeme zde.

V současné době tvoří Vokabulář webový tyto lexikální zdroje: Malý staročeský slovník (MSS), pracovní heslář k lístkové kartotéce Staročeského slovníku (HesStčS), Slovník staročeský Jana Gebauera (GbSlov), Staročeský slovník, sešit 1–26 (StčS), Slovníček staré češtiny Františka Šimka (ŠimekSlov), Index Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody (IndexSvob), Elektronický slovník staré češtiny (ESSČ) a digitalizovaná lístková kartotéka Jana Gebauera. ESSČ je dílo právě vznikající, které bude do Vokabuláře webového zapojováno postupně a bez prodlev, vždy po dokončení hesel počínajících určitým písmenem. Ostatní zdroje tvoří dokončená díla, a mohou tedy být představena celistvě.

Elektronický slovník staré češtiny, Staročeský slovník i heslář ke kartotéce Staročeského slovníku jsou díla vzniklá (či vznikající) na půdě oddělení vývoje jazyka ÚJČ; na vzniku Indexu staročeských osobních jmen Jana Svobody se podíleli pracovníci ÚJČ PhDr. Libuše Olivová-Nezbedová, CSc., a doc. PhDr. & RNDr. Karel Oliva, Dr. Za možnost zapojit do webového hnízda elektronickou verzi Malého staročeského slovníku děkujeme autorům či nositelům autorských práv k tomuto dílu, jmenovitě prof. PhDr. Karlu Kučerovi, CSc., doc. PhDr. Heleně Běličové, DrSc. a prof. PhDr. Karlu Kamišovi, CSc., kteří našemu záměru laskavě vyšli vstříc. Za souhlas uveřejnit rovněž dodatek k Malému staročeskému slovníku, tj. stať Václava Křístka o staročeských pravopisných systémech, děkujeme nositelce autorských práv k uvedené práci PhDr. Marii Bělíkové. Stejně tak patří naše poděkování Středisku Teiresiás, zastoupenému PhDr. Petrem Peňázem, které nám poskytlo Malý staročeský slovník v elektronické formě.

Ve Vokabuláři dále zpřístupňujeme slovníky, které především z časových důvodů nebylo zatím možné zapojit do jednotného vyhledávání. Jedná se o Česko-německý slovnář Jana Václava Pohla, jehož elektronickou edici vytvořil se svými kolegy prof. Tilman Berger z univerzity v Tubinkách; dalším nezapojenými zdroji jsou Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna od F. L. Čelakovského; Slovář český, to jest slova některá česká jak od Latinářův, tak i od Němcův vypůjčená, zase napravená a v vlastní českou řeč obrácená k užívání milovníkův české řeči Jana Františka Josefa Ryvoly a Deutsch-böhmisches Wörterbuch Josefa Dobrovského, Thesaurus Linguae Bohemicae Václava Jana Rosy a další slovníky.

Úkolem Vokabuláře webového je poskytnout zájemcům o historickou češtinu především informace o její slovní zásobě, k čemuž slouží zejména stránky Vyhledávání a Listování. O způsobech, jakými lze na stránce Vyhledávání formulovat dotaz k hledání ve slovníkových zdrojích, najde uživatel poučení v nápovědě Jak hledat. Nápověda k tzv. listování, tj. procházení slovníkových zdrojů „po listech“, je umístěna pod tlačítkem Jak listovat. Modul listování pro Vokabulář webový vytvořil RNDr. Petr Jäger.

Informace získané vyhledáváním/listováním se liší v závislosti na zdroji, z něhož jsou čerpány – slovníky poskytnou heslovou stať, heslář ke kartotéce Staročeského slovníku pochopitelně pouze samotný výraz bez dalšího lexikografického zpracování. Získané údaje lze pohodlně archivovat v tiskové verzi. – Gebauerova lístková kartotéka a slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání jsou přístupné z nabídky Zdroje a vyhledává se v nich samostatně.

Na stránky Vokabuláře webového jsme umístili rovněž dva zdroje, z nichž zájemce získá informace nad rámec jednotlivých lexikálních jednotek. Staročeská textová banka obsahuje texty staročeských literárních památek a zároveň může do určité míry nahradit dokladovou část u těch staročeských lexikografických zdrojů, které ji neobsahují. V edičním modulu jsou staročeské literární texty prezentovány společně se základním komentářem k textu. Ediční modul vznikl ve spolupráci s ostravskými programátory Davidem Beinhauerem a Lukášem Kubisem.

Poučení o historické češtině najde uživatel také v modulu digitalizovaných mluvnic a obdobných příruček z 16. až 19. století. Modul slouží k nejen k studiu dobového stavu a proměn českého jazykového systému, ale též k bádání o vývoji českého mluvnictví. Na přípravě modulu digitalizovaných mluvnic se podílel programátor Lukáš Kubis.

Snažíme se, aby se uživatelům s Vokabulářem webovým dobře pracovalo a aby jeho prostřednictvím získávali informace rychle a spolehlivě. Ačkoliv usilujeme o bezproblémový chod, jsme si vědomi toho, že zvláště v počátcích se zřejmě nevyhneme nedostatkům a obtížím, které se mohou vyskytnout např. při zobrazování některých staročeských hlásek (např. palatalizovaných). Budeme rádi, když nás uživatelé budou informovat formou připomínek nejen o své zkušenosti s fungováním Vokabuláře webového, ale také o chybějících či nesprávných údajích a informacích atp. u jednotlivých hesel pomocí tlačítka Připomínky.

V budoucnosti zamýšlíme doplňovat Vokabulář webový dalšími zdroji. Kromě novodobých slovníků historické češtiny bychom rádi zpřístupnili i slovníky dobové, nezříkáme se ani možnosti zapojit do webového hnízda slovníky současného českého jazyka. Časový harmonogram „naplňování“ Vokabuláře webového záměrně neuvádíme – rozvoj bude postupný, závislý na mnohých okolnostech. Pevně však doufáme, že výsledek povede k obecné spokojenosti.

Přístup ke stránkám Vokabuláře webového je bezplatný. Pokud budete užívat informace získané z Vokabuláře webového ve svých publikacích, citujte jej podle návodu.

V letech 2005–2011 byla tvorba Vokabuláře webového podporována též projektem MŠMT ČR LC 546 „Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)“.

Alena M. Černá, Boris Lehečka

Zdroj: http://vokabular.ujc.cas.cz/default.aspx#null

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s